Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás honlap regisztrációhoz

Honlapunkon megrendelést kizárólag vállalkozások adhatnak le. A rendelés leadásához szükséges a vállalkozás adatai és a rendelést leadó természetes személy kapcsolattartó adatai. A kapcsolattartó személyes adatainak megadása azért szükséges, hogy a vállalkozás nevében leadott rendelési jogosultság ellenőrizhető legyen. Jelen tájékoztató a természetes személy adatkezelésére vonatkozik. Hozzájárulása önkéntes.

Kezelt adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), kapcsolattartás nyelve, terület (munkaterület, amit képvisel, Nem kötelező!) e-mail címe, telefon, mobilszám, fax-szám

Az adatok kezelésének célja: rendelési jogosultság ellenőrzése, megrendelés teljesítése, kapcsolattartás,

Adatkezelő neve: Hahn + Kolb Hungária Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60., Cg.: 01-09-698968, Adószám: 12646410-2-43, e-mail: hahn.kolb@hahn-kolb.hu

Adatfeldolgozó neve: [tárhelyszolgáltató neve]

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Adatok tárolásának időtartama: regisztrációt követő 5 év, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). Tájékoztatjuk, hogy a törvény által előírt kötelező adatkezelések esetében (pl. szerződések, számla adatok) az adatokat a törvényben meghatározott ideig kezeljük.

Adatkezelés címzettjei: ügyvezető, ügyvezető asszisztens, a Társaság szerződés teljesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói

A kapcsolattartási adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, amelyet bármikor visszavonhat hahn.kolb@hahn-kolb.hu e-mail címre küldött levelében, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezeléshez kapcsolódóan Ön kérheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint Ön jogosult az Ön által számunkra megadott adatokat géppel olvasható formában megkapni (adathordozhatósághoz való jog). Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400)

A Hahn + Kolb Hungária Kft. fontosnak tartja a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelem biztosítását, ennek megfelelően az Európai Unió rendelete (GDPR) előírásai szerint kezeli a személyes adatokat.

Budapest, 2018.05.24.